Senioren belangen HD

  • Eerder berichten wij over de werkgroep Senioren Belangen HD. Inmiddels heeft deze werkgroep met enkele rapporten en notities voorstellen gedaan aan het College van B&W. 

 

  • Nota stap- en fietsveilig HD. Praktijksituaties als trottoirs, oversteekplaatsen, borden, e.d. in het centrum van Heeswijk-Dinther zijn beoordeeld op veiligheid voor fietsers, rolstoelers en voetgangers. We hebben een beeld geschetst van de situatie van nu en aanbevelingen gedaan waar en op welke wijze verbeteringen noodzakelijk zijn. Met als doel een veilige en toegankelijke openbare ruimte te realiseren en met de gemeente mee te denken om verbeteringen aan te brengen.

 

  • Memo bevordering passend wonen voor ouderen. Ouderen hebben behoefte aan informatie en advies over hun persoonlijke situatie en mogelijkheden om passend wonen in de eigen omgeving te realiseren. Daarbij zou een onafhankelijke woonconsulent een belangrijke rol kunnen spelen met een advies gericht op de persoonlijke situatie en wensen van de betreffende oudere(n). Als dan blijkt dat betrokkene(n) dit advies geheel of gedeeltelijk wil volgen, zou een onafhankelijk bouwtechnisch adviseur eventueel noodzakelijke bouwwerkzaamheden kunnen begeleiden. Hiermee wordt aangesloten bij het rapport Burgerparticipatie Ouderenbeleid van de OOB.

 

  • Nieuwe woningen voor ouderen. Met de wethouder is gesproken over mogelijke locaties en nieuwe woonvormen specifiek voor ouderen. Met als uitgangspunt dat  seniorenwoningen in het centrum worden gebouwd en er keuze is uit grondgebonden (koop- en huur)woningen en appartementen. Ook willen wij dat seniorenwoningen alleen voor ouderen beschikbaar blijven.

 

  • Actieplan mobiliteit van senioren in HD. Het uitgangspunt is dat ouderen, met en zonder beperkingen, eenvoudig en goedkoop vervoer krijgen in HD, waardoor ook het openbaar vervoer beter toegankelijk is. Er zijn al diverse vervoersdiensten beschikbaar, maar omdat ze onvoldoende bekend zijn, wordt daar lang niet maximaal gebruik van gemaakt. Informatie hierover moet beter. Daarnaast wordt onderzocht of een nieuwe vervoersvorm ingezet kan worden om minder mobiele ouderen te vervoeren naar maatschappelijke voorzieningen en naar de bushaltes.

 

  • Als u belangstelling heeft om ook mee te doen in de werkgroep Senioren Belangen HD bent u van harte welkom. Bel met Willy van der Steijn 06-49650798.